2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÖZEL, ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ

TEFTİŞ REHBERİ

 

A- FİZİKİ DURUM

 1. Kurs Merkezinin Yeri (5580 Özel Öğretim Kurumları Kanunun 4. maddesi; Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik; Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi):

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin bulunduğu binada meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerler bulunamaz.

 1. Tabelalar (Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği, Madde:5, 6, 7; MEB Kurum Tanıtım Kılavuzu):

2.1.  Tabelalara binaların ana giriş kapısının sol yanında yer verilir.

2.2.  Tabelalar, yaklaşık 50 metre uzaklıktan okunabilecek netlikte, ebatları binanın büyüklüğü ile orantılı ve mimari özelliğine uygun, iklim şartlarına dayanabilir malzemeden, ışıklı veya ışıksız olarak yapılır.

2.3.  Kurum tabelası; yeşil zemin üzerine siyah renkte temel büyük harflerle Türkçe yazılır.

2.4.  Kurum tabelasında il, ilçe adlarından sonra gelmek üzere “özel” ibaresi ile kurumun ismi yer alır.

2.5.  İl, ilçe ve kurum adı, kılavuzdaki örneklerde gösterildiği gibi logonun sağında yer alır.

2.6.  Tabelalarda logo ve yazı dışında başka unsurlara yer verilmez.

2.7.  Kurumlarının yerleşimindeki; birimi, bölümü, katları gösteren yönlendirme tabelaları yönetmelik ve kılavuza uygun olarak düzenlenir.

2.8.  Adlandırma tabelaları olarak ifade edilen tabelalar, yönetmelik ve kılavuzda belirtilen standartlara uygun olur.

2.9.  Kuruma Ad Verilmesi: Kurumun ismi, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma Kapama ve Ad Verme Yönetmeliğinin 7. Maddesi ile MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 7. Maddesinde belirtilen esaslara uygun olur.

 1. Koridorların Düzenlenmesi:

3.1.  Atatürk köşesi düzenlenir (MEB TTK Başkanlığının 20/03/1977 tarih ve 3953/6 sayılı kararı,   T.C. Danıştay Sekizinci Dairesi’nin 2008/3863 esas nolu kararı). Atatürk köşelerinde Türk Bayrağı bulundurulur  (Türk Bayrağı Tüzüğü Madde:20).

3.2.  Özel Öğretim Kurumlarında, öğrencilerin trafik bilinci ve kültürü kazanmaları amacıyla “Trafik Panosu” düzenlenir (MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 02/12/1998 tarih ve 1998/117 Sayılı Genelgesi).

3.3.   Koridorlara Talim Terbiye Kurulunca tavsiye edilmiş Türk büyüklerine ve Türk tarihine ait resimler, levhalar, haritalar asılır (MEB TTK Başkanlığının 01/11/1990 tarih ve 1990/44 sayılı kararı, MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığının 23/11/1992 tarih ve 1992/54 sayılı genelgesi).

3.4.  Örneğine uygun sigara içilmez levhaları asılır (4207 ve 5727 sayılı Kanunlar;  MEB Sağlık İşleri Daire Başkanlığının 2008/35 sayılı Genelgesi).

3.5.  Kurumda, personel ve öğrenciler için duyuru ve sergileme panoları bulunur.

 1. Kurumda Bulunacak Oda, Derslik ve Bölümler (Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi, 17/11/2004 tarihli Olur):

4.1.        Kurucu veya kurucu temsilcisi odası ( Madde: 162/1).

4.2.        Müdür odası (Madde: 162/2).

4.3.        Öğretmenler odası ( Madde: 162/3).

4.4.        Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası (Madde: 162/4).

4.5.        Bireysel eğitim odası (Madde: 162/5).

4.6.        Derslik veya grup eğitim odası (Madde:162/6).  İşitme engelli bireylere yönelik eğitim programı uygulayan kurumlarda; Konuşma terapi odası -isteğe bağlı- (Madde: 162/13-a). Odyoloji ünitesi odası -isteğe bağlı- ( Madde: 162/13-b).

4.7.         Erken çocukluk dönemi odası ( Madde: 162/14).

4.8.        Rahatlama odası (Otistik bireylere yönelik eğitim programı uygulayan kurumlarda olmalıdır, Madde: 162/15).

4.9.        Fizyoterapi salonu ( Madde: 162/7).

4.10.     Uygulama evi ( Madde: 162/8).

4.11.      Rehberlik servisi odası-psikolog odası ( Madde: 162/9).

4.12.     Veli bekleme odası ( Madde: 162/10).

4.13.     Oyun alanı (Madde:162/11).

4.14.     Tuvalet, lavabo ve pisuvar ( Madde: 162/12).

4.15.     Yardımcı hizmetliler odası ( Madde: 162/16).

 1. Zorunlu Olmayan, Ancak İhtiyaç Duyulduğunda Düzenlenebilecek Bölümler ( Madde: 164):

5.1.        Müdür yardımcısı odası, Müzik odası, Kütüphane, Ders araç-gereç odası ve depo-ambar, Çocuk gelişimi ve eğitim uzmanı odası, Kantin, Gözlem odası (kamera sistemi olan kurumlarda), Yaşayarak öğrenme ünitesi (ev dışı yaşamı yansıtacak şekilde düzenlenen ortam) olmalıdır.

5.2.        Bu kurumlarda Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesinin “Çeşitli Hükümler” başlıklı 165. maddesi dikkate alınır.

5.3.        Ölçümlerde küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir ( Madde: 164).

 1. Kurslarda Bulunması Gereken Araç-Gereçler (Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi):

6.1.        Kurucu, müdür, müdür yardımcısı odaları (Madde: 166),

6.2.        Büro hizmetleri odası (Madde: 16),

6.3.        Arşiv ve Dosya Odası (Madde: 168),

6.4.        Rehberlik Servisi Odası (Madde: 169),

6.5.        Öğretmenler Odası (Madde: 170),

6.6.        Yardımcı hizmetler odası (Madde: 171),

6.7.        Oyun Alanı (Madde: 172),

6.8.        Fizyoterapi Salonu (Madde: 173),

6.9.        Bireysel ve Derslik veya Grup Eğitim Odaları (Madde: 174),

6.10.      Odyoloji Ünitesi Odası (Madde: 175),

6.11.     Konuşma Terapi Odası (Madde: 176),

6.12.     Otistik çocuklar için rahatlama odası (Madde: 177),

6.13.     Uygulama Evi (Madde: 178),

6.14.     Yaşayarak Öğrenme Ünitesi Odaları (Madde: 179),

6.15.     Destek eğitimi veren kurslarda: Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesinin 163 ve 164. maddelerinde belirtilen bölümler zorunludur.

6.16.     Bölümlerde bulunan İstiklal Marşı, Atatürk Portresi ve Gençliğe Hitabe tabloları, MEB Kurum Tanıtım Yönetmeliğinin 8. maddesine ve MEB Kurum Tanıtım Kılavuzundaki örneğine uygun olur.

 1. Güvenlik:

7.1.        Sivil Savunma Tedbirleri (Sivil Savunma ile ilgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü Madde 62, Kamu Binaları, Daire ve Müesesesler İçin Sivil Savunma Kılavuzu Madde 112, MEB Savunma Sekreterliğinin 11/07/2000 tarih ve 2000/836 sayılı yazısı, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 19/12/2007 tarih ve 26735 sayılı RG);

7.1.1.   Anılan tüzük ve kılavuza göre personel sayısı 100 den az olan kurumlar Sivil Savunma planı hazırlamazlar. Bu kurumlar Sivil savunma Tedbir Planı hazırlar ve Mahalli Mülki Amirlerine onaylatırlar. İstendiği taktirde planın bir örneğini İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve İl ve İlçe Sivil Savunma Müdürlüklerinde muhafaza edilmek üzere gönderirler. Bu planlar Bakanlığa gönderilmez.

7.1.2.   Hazırlanan Tedbir Planının yürütülmesini, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 126-128. Maddesi hükmüne göre oluşturulmuş olan ekipler gerçekleştirir. 131. maddeye göre de denetimleri yapılır. Ayrıca sivil savunma ekipleri kurulmaz (MEB Savunma Sekreterliğinin 11/07/2000 tarih ve 2000/836 sayılı yazısı).

7.2.        Yangından Korunma Önlemlerinin Alınması ([1]) (“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”, 19 Aralık 2007 tarih ve R.G. Sayı: 26735; “Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme Söndürme Yönergesi”):

7.2.1.   Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından, itfaiye araçlarının yapıya kolayca yanaşmasını sağlamak üzere, yapıların ana girişine ve civarına park yasağı konulması ve bu hususun trafik levha ve işaretleri ile gösterilmesi şarttır (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Madde:7/3).

7.2.2.   Yangın dolabı bulundurulur ve standardı sağlanır (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Madde: 94).

7.2.3.   Taşınabilir söndürme tüplerinin tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Madde: 99);

7.2.3.1.    A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu,

7.2.3.2.    B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü,

7.2.3.3.    C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli,

7.2.3.4.    D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru metal tozlu, söndürme tüpleri bulundurulur.

7.2.3.5.    Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık yangın söndürme tüpü bulundurulması gerekir.

7.2.3.6.     Söndürme tüpleri dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak, görülebilecek şekilde işaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir. Söndürme tüplerine ulaşma mesafesi en fazla 25 m olur.

7.2.3.7.     Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.

7.2.3.8.     Arabalı yangın söndürücülerin TS 11749- EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın söndürme tüplerinin TS 862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır.

7.2.3.9.    Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılır. Söndürücülerin bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme tüplerinin altı ayda bir kontrol edilmesi, yıllık genel bakımlarının yapılması, standartlara uygun toz kullanılması ve dört yıl sonunda tozunun değiştirilmesi şarttır.

7.2.3.10.  Binalara konulacak yangın söndürme tüplerinin cinsi, miktarı ve yerlerinin belirlenmesi konusunda, gerekirse mahalli itfaiye teşkilatının görüşü alınabilir.

7.2.3.11.  Söndürme tüplerinin sayısı mekanlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Her bağımsız bölüm için en az bir adet olmak üzere, beher 200 metrekare taban alanı için bir adet ilave edilerek uygun tipte 6 kilogramlık yangın söndürücü bulundurulması esas alınır. Binalara konulacak yangın söndürme tüplerinin cins, miktar ve yerlerinin belirlenmesi konusunda mahalli Sivil Savunma Müdürlüğü ve itfaiye teşkilatının görüşü alınır (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Madde: 56).

7.3.  Alarm sistemi oluşturulur, yangın algılama ve uyarı sisteminin, el ile, otomatik olarak veya bir söndürme sisteminden aldığı uyarılardan biri veya birkaçı ile devreye girmesi gerekir (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Madde: 74, 75).

7.4.  Kaçış yolları oluşturulur ve işaretlerle gösterilir (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Madde: 31). Yapının kullanımda olduğu sürece zorunlu çıkışlar kolayca erişilebilir durumda tutulmalı, kapılar açılabilmeli ve önlerinde engelleyiciler bulunmamalıdır (Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme Söndürme Yönergesi, Madde 20).

7.5.  Kurumdaki personelden söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri kurulur, eğitilir ve zaman zaman tatbikat yapılır (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Madde:126- 130).

 1. Türk Bayrağı Mevzuatını Uygulama (2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu 24/09/1983 tarih ve 18171 Sayılı RG., Türk Bayrağı Tüzüğü, 17/03/1985 tarih ve 18697 Sayılı RG):

8.1.        Kurumun ön yüzüne veya bu yüzdeki balkonun yahut çıkıntılı yerin tam ortasına dikey olarak, bu mümkün değilse, alt ucu yoldan geçenlere dokunmayacak yükseklikte bina yüzüyle direk arasında 45 derecelik açı yapacak şekilde eğik olarak bir bayrak direği dikilmelidir. Bayrak direği ağaç ve madenden yuvarlak olarak yapılmalı, direğin üst ucunda, içinde bayrak ipinin geçmesine yarayan bir makara olan, yassı, yuvarlak ve direğin kalınlığıyla orantılı bir tepelik bulunmalıdır. Bayrak direği ağaç ise kendi renginde cilalı veya beyaz, bronz veya ağaç rengine boyalı olmalıdır (Türk Bayrağı Tüzüğü  Madde: 6, 7).

8.2.         Bayrak, Türk Bayrağı Kanunu ve Tüzüğüne uygun olur (Türk Bayrağı Kanunu, Madde: 2, Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 3, 4, 5).

8.3.        Aynı alanda birden çok binaya yerleşmiş bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında tek Bayrak çekilir. Ayrı alanlarda birden çok binaya yerleşmiş kamu kurum ve kuruluşlarında ise her binaya Bayrak çekilir. Birden çok kamu kurum ve kuruluşunun bulunduğu bir binaya mülki idare amirinin belirlediği kurumca tek Bayrak çekilir (Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 15/A)

8.4.         Göndere çekilecek Bayrak okul (kurum) müdürünün odasında düzgün katlanmış (Bayrağın katlama biçimi için bkz. Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 22/2-A) temiz beyaz bir örtü içerisinde camlı bir dolapta muhafaza edilir (Milli Eğitim Bakanlığının 07/10/1998 tarih ve 1998/101 Sayılı Genelgesi).

8.5.         Yırtılmış, eskimiş, rengi solmuş bayraklar kullanılmaz (Türk Bayrağı Kanunu, Madde: 7, Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 26).

8.6.         Sürekli çekili kaldığı yerlerde Bayrak, bakım, onarım ve yenisiyle değiştirilmesi için sabah veya akşam alacakaranlık zamanında törensiz olarak indirilir ve çekilir (Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 8).

8.7.         Bayrak,  Türk Bayrağı Tüzüğünün 21. Maddesi ile Türk Bayrağı Kanununun 6. Maddesinde belirtilen yerler dışında, örtü amacıyla kullanılamaz (Türk Bayrağı Tüzüğü,  Madde 21, 26, Türk Bayrağı Kanunu, Madde 6).

8.8.         Türk Bayrağı, gönderde sürekli çekili kalır. (Türk Bayrağı Kanunu Madde: 3, Türk Bayrağı Tüzüğü Madde: 9/G)

8.9.         Yırtılmış, eskimiş, solmuş bayraklar ilçelerde Kaymakamlıklara, illerde Valiliklere teslim edilir; Kaymakamlıklarca toplanan bayraklar, valiliklerine teslim edilir (Türk Bayrağı Tüzüğü Madde: 38, Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik, Madde: 5, 6  08/06/2001 tarih ve 24426 sayılı RG).

8.10.     12 Mart tarihinde “İstiklal Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif ERSOY’U Anma Günü” törenleri düzenlenir( 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazetede)-(2008/12 Nolu Genelge).

 1. Binanın Kullanılması:

9.1.  Kurum binaları, kuruluşlarına esas olan eğitim-öğretim hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yapılmadığı zamanlarda eğitim kapsamında veya eğitimin genel ilkelerine aykırı olmayan ve Kanun kapsamına girmeyen ücretli veya ücretsiz, kısa süreli ve geçici faaliyetler kaymakamlığın/valiliğin izniyle yapılabilir. (MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 22).

9.2.   Kurumda, Bakanlıkça veya Valilikçe onaylanmış yerleşim planı bulunur. Yerleşim, onaylı plana uygun yapılır. Yerleşim planında belirtilen kısımlar amaç dışı kullanılamaz. Dersliklerde yerleşim planında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz. (Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi, Madde:153).

9.3.    Genel kontenjanda ve dersliklerde değişiklik olmaması şartıyla sadece kurum açma iznini veren merci tarafından belirlenen kurumun bölümleri arasında yapılacak yerleşim planı değişiklikleri, Genel Müdürlükçe yönergede belirlenecek standartlar da dikkate alınarak kurum müdürlüğünce yapılır. Değişiklik yapılan yerleşim planının bir örneği valiliğe gönderilir (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 19/3).

9.4.   Kurum açma izninin alındığını gösteren kurum ruhsatnamesi bulunur (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 8).

9.5.    Kurum devri, nakli, kontenjan değişikliği yapılması durumunda MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 15, 18 ve 19. Maddelerinde gösterilen mercilerden izin alınır.

9.6.   Kurumların; Bütün birimleri aynı binanın birbirine bitişik daire veya katlarında; Bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında; Aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda olması gerekir. Binaların aynı katında farklı kuruculara ait özel öğretim kurumları açılamaz. (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 12/6-7).

9.7.  Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılacağı binalarda; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerler bulunamaz. Ayrıca tamamı kuruma ait binalarda ya da binanın bahçe katında, birbirine bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında, birbirine bitişik daire veya bahçe katının bir üst ya da bir alt arka arkaya katlarında, aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda olması ve kurum binasının iki veya daha fazla katlı olması hâlinde asansör bulunması gerekir. (MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 12/5).

9.8.   Bina kiralık ise, kira sözleşmesinin olup olmadığına bakılır (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 5/3-h).

9.9.   Kurumun ve bölümlerin düzen ve temizliği sağlanır (Temizlik Rehberi, 2092 sayılı TD).

B- EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU

1.  Kurullar:

1.1.  Öğretmenler Kurulu; Kurslarda öğretmenler kurulu, kurs müdürünün başkanlığında öğretmenler, uzman öğreticiler ve usta öğreticilerin katılımıyla oluşturulur (MEB Özel, Özel Eğitim Kurslar Yönetmeliği, 22/07/2005 tarih ve 25883 sayılı RG, Madde: 16).

1.2.  Bireysel Eğitim Programları Geliştirme Kurulu (MEB Özel, Özel Eğitim Kurslar Yönetmeliği, 22/07/2005 tarih ve 25883 sayılı RG);

1.2.1.   Tıbbi tanılaması yapılarak kuruma gelen özel eğitim gerektiren bireyin, eğitsel ve gelişimsel tanılamasının yapılarak alacağı eğitim programları ile yıllık amaçları tespit etme ve uygulamaları belli aralıklarla (aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık) değerlendirme hizmetlerini yaparak, programın bireye uygunluğu ve bireydeki gelişmeler konusunda rapor hazırlar (Madde: 17).

1.2.2.    Bu kurul, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre çalışır. Kurul, okul müdürü, çocuğun engeline göre; psikolog, çocuk gelişim ve eğitimi uzmanı veya eğitimcisi, fizyoterapist, odyolog/eğitim odyoloğu, özel eğitim öğretmeni veya sınıf öğretmeni ve iş eğitim öğretmeninden oluşur. Çocuk için belirlenecek programda ailenin de görüşü alınarak yıllık amaçlar belirlenir (Madde: 17).

1.3.  Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi (MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 72);

1.3.1.   Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’lerini hazırlamak amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur.

1.3.2.   Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi, okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında;

1.3.3.   Bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, b) Bir rehber öğretmen, c) Bir eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen, ç) Öğrencinin sınıf öğretmeni, d) Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri, e) Öğrencinin velisi, f) Öğrenci, olmak üzere bu kişilerden oluşur.

1.3.4.   BEP geliştirme birimine, gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere özel eğitim değerlendirme kurulundan bir üyenin katılımı sağlanır.

1.3.5.   Bu birimin çalışma usul ve esasları okul/kurum yönetimince belirlenir.

1.3.6.   BEP geliştirme birimi başkanı, MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 73. Maddesinde gösterilen görevleri, BEP geliştirme birimi MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 74. Maddesinde gösterilen görevleri yapar.

2.  Bireyselleştirilmiş eğitim programı (MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 69).

2.1.   Bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programıdır.

2.2.   Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı;

2.2.1.   Eğitim planında yer alan yıllık amaçlar ve öğrencinin takip ettiği eğitim programı/programları temel alınarak belirlenen kısa dönemli amaçlarını,

2.2.2.   Öğrencinin alacağı destek eğitim hizmetinin türü, süresi, sıklığı ve bu hizmetin kimler tarafından nasıl sağlanacağını,

2.2.3.   Öğretim ve değerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknik, araç-gereç ve eğitim materyallerini,

2.2.4.   Eğitim ortamına ilişkin düzenlemeleri,

2.2.5.   Davranış problemlerini önlemeye ya da azaltmaya yönelik tedbirler ile uygulanacak yöntem ve teknikleri,

2.2.6.   Öğrencinin kişisel bilgilerini içerir.

2.2.7.   Bireyselleştirilmiş eğitim programı, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP geliştirme biriminin iş birliğiyle hazırlanır.

2.2.8.   Bireyselleştirilmiş eğitim programı, öğrenci için hedeflenen amaçların gerçekleşme düzeyi doğrultusunda değerlendirilir. Birey için hazırlanacak yeni bireyselleştirilmiş eğitim programında ve bireyin yönlendirilmesinde BEP’e ilişkin değerlendirmeler esas alınır.

2.3.  Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlanırken (Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Özel Eğitim Hizmetleri Tanıtım El Kitabı, s. 84-131”).

2.3.1.         BEP’nın hazırlanmasından önce, gelişim alanlarına ve akademik disiplin alanlarına göre bireyin performansı, ilgi ve yetenekleri ile yeterlilik ve yetersizliklerine ait çalışmaların yapılması, bunların kayıtlarının tutulması, bu kayıtların eğitim sürecine katılması,

2.3.2.         BEP’nda gelişim alanlarına göre bireyin eğitim ihtiyacının net olarak ifade edilmesi,

2.3.3.         BEP öncesi normal gelişim skalasına göre bireyin bulunduğu yaşın yaklaşık belirlenmesi,

2.3.4.         BEP’nda dört ana boyutun (amaç, muhteva, eğitim süreçleri ve değerlendirme) yer alması,

2.3.5.         BEP’nda amaçların davranışsal ifade edilmesine uyulması (gözlenebilir, ölçülebilir),

2.3.6.         BEP hazırlanmasında bireyin giriş davranışından itibaren başlanması,

2.3.7.         Seans (ders-hedef davranışı gerçekleştirme sürecindeki bütün materyal, donanım ve faaliyetlerin tamamına ait herkesin aynı şeyi anlayabileceği metin) planlarının yapılması,

2.3.8.         Seans planı ile bireye ait BEP arasında ilişki kurulması,

2.3.9.         BEP’ndaki hedef davranışın beceri basamakları (analizi) bireyin özeline uygun belirlenmesi,

2.3.10.      Seans planındaki amacın-hedefin-davranışsal amaç yazma ilkelerine uygun yazılması (bir davranışı kapsaması,sınırlandırılması net çizgilerle yapılmış,ölçülebilir),

2.3.11.      Seans planında davranış analizi yapılırken bireyin giriş davranışının belirlenmesi,

2.3.12.      Seans planında davranışın kazanılıp kazanılmadığının ölçülebilir-gözlenebilir ölçüt ve uygulamalarla değerlendirmesinin yapılması,

2.3.13.      Kazandırılamayan hedef davranış veya basamağın kazandırılması için araç-gereç zenginleştirilmesi,  ortam desenlenmesi, fazla duyu organının hedef alınması,

2.3.14.      Eğitim-Öğretim etkinlikleri sırasında uyaran zenginliğine, olumlu-olumsuz örneklere ve ipuçlarına yer verilerek çalışma yapılması,

2.3.15.      Seansta ele alınan hedef davranışın kalıcı hale gelmesi için yaşantı kazandırılmasına dönük etkinliğe yer verilmesi,

2.3.16.      Seans planında uygun araca yer verilmesi, eğitim aracının oyuncak anlayışı ile kullanılmaması,

2.3.17.      Seans planındaki sürenin hedef davranışa ve bireyin öğrenme özeline uygun belirlenmesi,

2.3.18.      Seans (ders) yapılan çalışmanın kısaca resmi nitelikli çalışma defterine yazılması,

3.  İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri (MEB Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği, Madde: 19)

3.1.  Gelişimsel ve eğitimsel değerlendirme ölçekleri en az 6 aylık periyotlar hâlinde kullanılarak bireyin bir yılın sonunda geldiği düzey, EK-1 forma işlenir. Bireyin son değerlendirilmesindeki veriler dikkate alınarak bir sonraki yılın programına devam edip etmeyeceği, edecekse hangi düzeyden itibaren devam edeceği belirlenir.

3.2.  İzleme ve değerlendirme ekibi; Çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı veya öğretmeni, fizyoterapist, psikolog veya rehber öğretmen, özel eğitim öğretmeni veya sınıf öğretmeni, odyolog/eğitim odyoloğu, iş eğitimi  öğretmenlerinden engelli bireyin eğitsel tanısına göre en az 3 meslek elemanından oluşur.

3.2.1.   İzleme ve değerlendirme raporlarında eğitim süresinde (aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık v.b.), kazandırılan ve kazandırılamayan davranışların belirlenmesi,

3.2.2.   İzleme ve değerlendirme raporlarında önceki programın aksaklıkları ve eksiklikleri ile teknik arızalarının belirlenmesi,

3.2.3.   İzleme ve değerlendirme raporlarında bir sonraki sürede uygulanacak programla ilgili tavsiyelerin yer alması, sonraki BEP’nın anahatlarının verilmesi (MEB Özel, Özel Eğitim Kurslar Yönetmeliği, madde: 17, 22/07/2005 tarih ve 25883 sayılı RG).

 

 

4.        Eğitim Etkinliklerinin Planlanması:

4.1.  Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları; Bireysel Eğitim Programları Geliştirme Kurulu tarafından dönemler başlamadan önce her öğrenci için hazırlamış olduğu Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları, “Dönem Planları Dosyası”nda muhafaza edilir (MEB Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği; MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği).

4.2.   Çalışma Saatleri; Kursların günlük çalışma süresi 08.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılır. Bu süre yaz uygulaması süresince saat 21.00’e kadar uzatılabilir. Bir ders saati (seans) süresi 40 dakikadır. Rehabilitasyon programı en fazla 60 dakikaya kadar uzatılabilir. Örgün eğitime devam eden engelli öğrencilere verilen destek eğitimi, okulun saatleri dışında yapılır. Kurslarda resmî bayram günlerinde öğretim yapılmaz. Personelin, çalışma sürelerinde 22/5/2005 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır. (MEB Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği, Madde 18).

4.3.   Öğretim Programları;

4.3.1.   Kurslarda, Bakanlıkça izin verilen öğretim programları uygulanır. Programlar Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış olmalıdır. Bu programlara dayalı olarak özel eğitime gereksinim duyan özürlü çocukların bireysel ihtiyaçları dikkate alınarak kurumlarca bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanmalıdır. Uygulanan programlar için onay alınıp alınmadığı kurum ruhsatnamesine bakılarak görülebilir (MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde:48/4).

4.3.2.   Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunda belirtilen eğitsel tanı ile eğitim verilen öğretim programı uyumlu olmalı ve Aylık Bireyselleştirilmiş Eğitim, Çalışma ve Rehabilitasyon Planından kontrol edilmelidir. (26.06.2006 tarih ve 420/55270 sayılı yazı EK-1).

4.3.3.   2007/85 Nolu Genelge MEB’nın Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 25.02.2008 tarih ve 51456 sayılı “Özel Eğitim Giderlerinin Karşılanması” konulu yazısı ile yürürlükten kaldırıldığından, bu konuda öndeki mevzuata göre işlem yapılacaktır.

5.  Aile Eğitimi Hizmetleri (MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 36)

5.1.  Aile eğitimi, tüm eğitim kademelerinde bireyin eğitimine katkı sağlamak amacıyla aileye verilecek her türlü rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini içeren bir eğitimdir.

5.2.  Aile eğitimi hizmetleri yürütülürken aşağıdaki hususlar dikkate alınır (Aile Eğitimi Hizmetleri ile ilgili uygulamalar konusunda Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Özel Eğitim Hizmetleri Tanıtım El Kitabı’ndan yararlanılabilir. s.161-182):

5.2.1.   Aile eğitim programları; aile eğitiminde esas olacak genel ilke ve amaçlar doğrultusunda bireyin yetersizliği, gelişim özellikleri, eğitim ihtiyaçları ve ailenin ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanır ve yürütülür.

5.2.2.   Aile eğitimi hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonu özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından yapılır.

5.2.3.   Aile eğitim programları, RAM’lar, özel eğitim okul ve kurumları, kaynaştırma uygulamaları yapılan okullar tarafından hazırlanır ve yürütülür.

5.2.4.   Aile eğitimi hizmetleri, bireyin ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel, grup ya da uzaktan eğitim şeklinde yürütülür.

5.2.5.   Aile eğitim programları ailenin katılımıyla bir yıllığına planlanır ve aile ile bireyin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda her yıl yeniden geliştirilerek uygulanır.

6.  Eğitim-Öğretimin Denetimi (MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 86): Özel, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin denetiminde; Bakanlığa bağlı her tür ve derecedeki kurumların denetimindeki mevzuat hükümleriyle birlikte aşağıdaki esaslar da dikkate alınır:

6.1.  Öğretmenlerin denetiminde;

6.1.1.   BEP geliştirme birimiyle iş birliği yaparak BEP hazırlaması,

6.1.2.   BEP’i uygulaması ve BEP’te yer alan amaçların gerçekleştirilmesini sağlaması,

6.1.3.   Öğrencinin okula/kuruma gelmeden önceki eğitim durumu hakkında bilgi toplamış olması,

6.1.4.   Öğrencinin kişisel cihaz ve aletlerinin kullanımı ve bakımına ilişkin tedbirleri alması,

6.1.5.   Öğrencinin yetersizliği ve ihtiyaçlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini kullanması,

6.1.6.   Eğitimin etkililiğini artırmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla aile eğitimi programlarına katılması ve aile ile iş birliği içinde çalışması,

6.1.7.   Öğrencinin yetersizlik türü ve eğitim ihtiyaçlarına uygun ölçme değerlendirme araçları ile eğitim materyallerini kullanması, gerektiğinde bu araç ve materyalleri hazırlaması,

6.1.8.   Eğitim ortamında etkileşimi kolaylaştıracak ve dersin etkililiğini sağlayacak biçimde düzenlemeler yapması,

6.1.9.   Öğrencinin eğitsel ve tıbbî değerlendirmesinin yapılması için gerekli tedbirleri alması,

6.1.10.      Öğrencilerin sosyal bütünleşmesini sağlayamaya yönelik tedbirler alması,

6.1.11.      Ders planlarını BEP’te yer alan amaçları gerçekleştirecek şekilde hazırlaması, hususları dikkate alınır.

6.2.  Yöneticilerin denetiminde;

6.2.1.   Öğretim yılı başında öğrenciler için alınacak tedbirler konusunda planlama yapması,

6.2.2.   Okulda/kurumda BEP geliştirme birimi oluşturması,

6.2.3.   Okulda/kurumda öğrencilerin yetersizlik türü ve ihtiyaçlarına uygun eğitim ortamı düzenlemelerini yapması ve koruyucu tedbirleri alması,

6.2.4.   Personelin özel eğitim konusunda bilgi ve deneyimlerini artırmak amacıyla düzenlenen eğitim faaliyetlerine katılımını sağlaması,

6.2.5.   Personelin özel eğitim konusunda bilgi ve deneyimlerini artırmak amacıyla okulda/kurumda kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetleri düzenlemesi,

6.2.6.   Okulda/kurumda faaliyet gösteren birim, kurul, komisyonlar ile rehberlik ve psikolojik danışma servisi arasında eş güdümü sağlaması,

6.2.7.   Kurumdaki hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için; özel eğitim hizmetleri kurulu, özel eğitim değerlendirme kurulu, aile, okul aile birliği, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve hastaneler arasında iş birliği sağlaması,

6.2.8.   Aile eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasına yönelik planlama yapması,

6.2.9.   Öğrencilerin sosyal bütünleşmelerini sağlamak amacıyla okul ve kurumda sosyal, kültürel faaliyetler düzenlemesi ve diğer okul ve kurumlarda düzenlenen faaliyetlere bireylerin katılımının sağlanması, hususları dikkate alınır.

7.       Destek eğitim programı: Örgün eğitime devam eden engelli öğrencilere verilen destek eğitimi için program hazırlanarak, eğitimin devam ettiği okulun eğitim öğretim saatleri dışında verilmelidir (MEB Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği madde 4-18).

8.       Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları (MEB Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi, 2506 Sayılı T.D., MEB Personel Genel Müdürlüğünün 18/06/2001 tarih ve 310/37500 Sayılı MEB Taşra Teşkilatı  TKY Uygulama Projesi, MEB Personel Genel  Müdürlüğünün 11.07.2002 Gün ve 308- 36548 sayılı yazısı ekinde yer alan “ MEB Taşra Teşkilatı  TKY Uygulama Projesi Kılavuzu”, MEB Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ödül Yönergesi, Ocak-2005 tarih ve 2568 sayılı Teb. Der. ile Kasım-2006 tarih Sayısı: 2590 sayılı Teb. Dergisi, 2005/64 nolu MEB TKY Uygulamalar ve Ödüllendirme Genelgesi) Yukarıda sıralanan mevzuat hükümleri temel alınarak, çalışmalar yapılır:

8.1.  Kalite Geliştirme Kurulu (Kurs Gelişim Yönetim Ekibi) ve ihtiyaç duyulan İyileştirme Ekiplerinden oluşturulur.

8.2.  Özdeğerlendirme yapılır.

8.3.   Kuvvetli yönler ve iyileştirmeye açık alanlar belirlenir.

8.4.  İyileştirmeye açık alanlar önceliklendirilir.

8.5.  İyileştirme (Problem Çözme) ekipleri oluşturulur.

8.6.  İyileştirme ekipleri tarafından iyileştirme planları hazırlanır.

8.7.  İyileştirme planları doğrultusunda “Yıllık Kurs Gelişim Planı” hazırlanır. Bu plan eğitim-öğretim yılı başından itibaren uygulanır. Dönem ortasında gözden geçirilir, gerekiyorsa biçimlendirici değerlendirme yapılır.

8.8.  Yapılan özdeğerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının sonuçları gösterir “Kurs Gelişim Raporu” hazırlanır.

8.9.  Kurumun, yaptığı çalışmalarla “Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ödül Yönergesi” kapsamında ödül için başvuru yapıp yapmadığı değerlendirilmelidir.

C- BÜRO İŞLERİ

1. Resmi yazışmalarda, 02/12/2004 tarih ve 25658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile MEB Müsteşarlığı’nın 2007/18 sayılı ‘Yaşayan Türkçemiz ve Yazışma Kuralları’ konulu genelge hükümlerine uyulur. Resmi yazışmalarda, kurum ruhsatnamesinde yer alan isim kullanılır.

2.  MEB Özel, özel Eğitim Kursları Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış ve Valilikçe onaylanmış kurum yönetmeliği (iç yönetmelik) bulunur (MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 9/c, 93).

3.  MEB Özel Özel Eğitim Kursları Yönetmeliğinin 21. Maddesinde belirtilen defter ve dosyalar tutulur;

3.1.  Öğrenci Kayıt Defteri,

3.2.  Destek Eğitim Öğrenci Kayıt Defteri,

3.3.  Gelen Giden Evrak Kayıt Defteri,

3.4.  Evrak Zimmet Defteri,

3.5.  Öğrenci Yoklama Defteri,

3.6.  Teftiş Defteri,

3.7.  Demirbaş Eşya Defteri,

3.8.  Öğretmenler Kurulu Karar Defteri,

3.9.  Öğrenci Gelişim Dosyası,

3.10.    Öğrenci Değerlendirme Dosyası,

3.11.    Öğrenci Gelişim ve İzleme Dosyası,

3.12.    Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Dosyası,

3.13.    Aile Eğitim Dosyası,

3.14.    Dönem Plânları Dosyası,

3.15.    Gelen ve Giden Yazılar Dosyası,

3.16.    Personel Sicil Dosyası,

3.17.    Aday Öğretmen, Uzman Öğretici ve Usta Öğreticilerle İlgili Dosya,

3.18.    Ücretsiz Öğrencilerle İlgili Dosya,

3.19.    İstatistik Dosyası,

4.        Kayıtlardaki bütün bilgileri kapsaması koşuluyla, anılan yönetmelikte belirtilen defter ve dosyaların ayrıca bilgisayarla da tutulması mümkündür.

5.        Kurumlarca her özürlü çocuk için Aylık Bireyselleştirilmiş Eğitim Çalışma ve Rehabilitasyon Planı(Ek-4) ve her meslek elemanı için de Meslek Elemanı Aylık Çalışma Çizelgesi(Ek-5) düzenlenir. (26.06.2006 tarih ve 420/55270 sayılı yazı).

6.        Evrakların dosyalanmasında, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 24/03/2005 tarih ve 2005/7 sayılı “Standart Dosya Planı” genelgesi gereği gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar Desimal Dosya Sistemi kullanılır.

7.       Kurumla ilgili istatistikler zamanında düzenlenip gönderilir ve “İstatistik Dosyası”nda saklanır (MEB Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği, Madde: 21/b-11). İnternet ortamında girilmesi gereken bilgilerin zamanında girilmesine dikkat edilir.

8.       Geçmiş yıllara ait evrak, yıllara ve dosya numaralarına göre tasnif edilerek arşivlenir (MEB Arşiv Hizmetleri Yönergesi).

9.       Kursun kurum açma iznine esas olan belgelerin birer örneği ve yerleşim planı değişikliği, kurum devri, nakil, program ilavesi vb. değişikliklere ilişkin onaylar ve yazışma belgeleri (Milli Eğitim Bakanlığına Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 5,6,8) açılacak bir dosyada (Kuruluş dosyası) saklanır.

10.    İlanlar ve reklâmlar için dosya açılır. Kurslar, ancak amaçlarına uygun tanıtıcı mahiyette reklâm ve ilân verebilirler. Bu kurumlar reklâm ve ilânlarında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamazlar ve televizyonda reklâm ve ilân yapamazlar (5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Madde: 11, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği madde: 27 ).

11.    Kurumda, faaliyete başladıktan sonraki Tebliğler Dergileri basılı veya elektronik ortamda bulundurulur. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. Tebliğler Dergileri için bir dosya oluşturulur (MEB Tebliğler Dergisi Yayım Yönetmeliği, Madde: 7-9/MEB’nin 28 Kasım 1984 tarih ve 9277 sayılı yazısı).

12.    Özel öğretim kurumlarında “T.C.” rumuzlu resmi mühür yapılmaz/kullanılmaz (Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 26; Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 15/01/1988 tarih ve 125 sayılı yazısı).

13.    Demirbaşlar (Standartlar Yönergesi, MEB Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik Ve Teftiş Yönergesi);

14.1.   Kurumun bölümlerinde Standartlar Yönergesinde belirtilen araç gereçler bulundurulur. Bölüm demirbaş listeleri çıkarılarak asılır.

14.2.   Kurumda Demirbaş Eşya Esas Defteri tutulur.

14.3.   Defter, dosya ve kayıtların istenen bilgileri içermesi koşuluyla ayrıca bilgisayarla da tutulması mümkündür.

D- ÖĞRENCİ/KURSİYER İŞLERİ 

1. Öğrenci/Kursiyer Kayıtları:

1.1.  Özel kursların öğrenci kayıtları kendi özel yönetmelik hükümlerine göre yapılır (Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 54).

1.2.  Kurslara, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında okuyan, mezun olan veya ayrılan özel eğitim  gerektiren bireyler; okul öncesi eğitim çağındaki (0-6 yaş) özel eğitim gerektiren bireyler ile resmi özel eğitim kurumlarından yararlanamayacak düzeyde ağır engelli bireyler alınır (MEB Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği, Madde:12).

1.3.  Kayıt kabulde MEB Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliğinin 13. Maddesinde belirtilen belgeler istenir.

1.4.  Her kursiyer “Öğrenci Kayıt Defteri”ne (Madde: 21/a-1) kaydedilir. Kursiyer, destek eğitimi alan bir öğrenci ise “Destek Eğitim Öğrenci Kayıt Defteri”ne (Madde: 21/a-2) kaydedilir.

1.5.  “Özürlü Birey Modülüne” kursiyer kayıtları T.C. Kimlik numarası ve kayıt tarihi ile girilir. (MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 02.07.2008 gün ve 54871 sayılı özel eğitim kurumlarıyla ilgili yazısı).

2. Dönem ve Grupların Oluşturulması:

2.1.  Özel eğitim gerektiren birey için kurs süresi, bireyin performansına dayalı olarak hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programına göre belirlenir. Bireyin öğrenme hızına göre kurs süresi uzatılabilir. Her dönemde eğitime alınacak olan bireylerin listeleri, kurs müdürlüğünce kurumun doğrudan bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir (MEB Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği, Madde: 14).

2.2.  Her dönemde eğitime başlayan bireyler; yaş, öğrenim, özür grubu ve düzeyi, öğrencinin yeterliliği- yetersizliği ve gereksinimlerine göre gruplandırılır. Gruplardaki öğrenci sayıları, özür gruplarına göre farklılık gösterir. Grup birey sayısı, Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesinde belirtildiği şekilde düzenlenir (MEB Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği, Madde: 15).

2.3.  Her grup için “Öğrenci Yoklama Defteri” tutulur (MEB Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği, Madde: 21/a-5). Bu defter günü gününe işlenir.

2.4.  Kursiyerlerin kıyafetleri hususunda, resmi yaygın eğitim kurumlarında uygulanan hükümler uygulanır (MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 58).

2.5.  MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 02/03/2007 tarih ve 2007/20 sayılı genelgesinde; eğitim programları ile özel eğitim ilke, yöntem ve tekniklerine göre zihinsel yetersizlik, otistik ve sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören çocukların devam ettiği eğitim kurumlarında; öğrencilerin iş atölyelerindeki çalışmaları başta olmak üzere, diğer eğitim etkinlikleri sırasında rahat hareket edebilecekleri uygun giysiler giymelerinin, ayrıca velilere de ekonomik, külfet getiren belirli bir kıyafet giyme zorunluluğu getirilmemesinin, uygun olacağı belirtilmektedir.

3. Devam-Devamsızlık:

3.1.  Kursa devam zorunludur. Bireyin kursa devam edemediği günlerde alması gereken bireysel ve iyileştirme (rehabilitasyon) programı, özel eğitimde süreklilik ilkesine göre ailenin isteğine bağlı olarak telâfi edilir (MEB Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği, Madde: 20).

3.2.  Grup ve bireysel eğitimi almayan bireylerin devamsızlıklarının resmi belge ile kayıt altına alınması,

3.3.  Telafi programlarının kurum yetkililerince önceden hazırlanarak veliye ve ilgili öğretmene duyurulması, bu programa uygun çalışmaların yapılması,

E- PERSONEL İŞLERİ

 1. Atama/Görevlendirme İşlemleri:

1.1.     Özel eğitim gerektiren birey için kurs süresi, bireyin performansına dayalı olarak hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programına göre belirlenir. Bireyin öğrenme hızına göre kurs süresi uzatılabilir. Her dönemde eğitime alınacak olan bireylerin listeleri, kurs müdürlüğünce kurumun doğrudan bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir (MEB Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği, Madde: 14).

1.2.     Kurumların eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerinin, asıl görevi bu kurumlarda olan yönetici ve eğitim-öğretim elemanları ile yürütülmesi esastır. Bir kurumun öğretime başladığı tarihten itibaren mevcut ders saati sayısının, kuruluş sırasında üçte birinin, kuruluşundan üç yıl sonra da en az üçte ikisinin asıl görevi bu kurumlarda olan öğretmen, uzman öğretici veya usta öğreticiler tarafından okutulması zorunludur (5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Madde: 8).

1.3.     Kurumlarda çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile kurucu veya kurucu temsilcisi arasında yapılacak iş sözleşmesi, en az bir takvim yılı süreli olmak üzere yönetmelikle belirtilen esaslara göre yazılı olarak yapılır (5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Madde: 9; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 45).

1.4.     Öğretmen olarak atanacaklarda, resmi öğretim kurumlarına atanacaklarda aranan nitelik ve şartlar (MEB Talim ve Terbiye Kurlu Başkanlığının 12/07/2004 tarih ve 119 Sayılı “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar”) aranır (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 37, 39, 40, MEB Özel Kurslar Yönetmeliği, Madde: 7).

1.5.     Kurumların yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde, en az dengi resmî öğretim kurumlarına atanabilmek için gerekli nitelik ve şartları taşıyanlar, resmî dengi bulunmayan kurumların yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde ise yönetmelikle belirtilen nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirilir (5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Madde: 8) ([2])

 1. Ek ders görevi (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, madde: 30):

2.1.  Özel eğitim gerektiren birey için kurs süresi, bireyin performansına dayalı olarak hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programına göre belirlenir. Bireyin öğrenme hızına göre kurs süresi uzatılabilir. Her dönemde eğitime alınacak olan bireylerin listeleri, kurs müdürlüğünce kurumun doğrudan bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir (MEB Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği, Madde: 14).

2.2.  Özel okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarında görevli yöneticiler aylık karşılığı 6, ders saat ücreti karşılığı 6 olmak üzere haftada toplam 12 saat derse girebilirler. Usta öğreticiler dışındaki diğer eğitim personeli ise aylık karşılığı en fazla 20, ders saat ücret karşılığı en fazla 20 olmak üzere haftada toplam 40 saate kadar derse girebilirler.

2.3.  Ancak kurumlarda görevli usta öğreticiler ile dil ve konuşma terapisti, fizyoterapist, psikolog, odyolog, sosyal hizmet uzmanı ve benzeri eğitim personeli olarak görevlendirilenler ise aylık karşılığı haftada en fazla 40 saat ders/seans görevi yaparlar (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, madde: 41).

2.4.  Resmî okullarda görevli rehber öğretmen ve aday öğretmenler dışındaki öğretmenlere, ihtiyaç hâlinde asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulundukları haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulundukları haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebilir. Bu öğretmenlerin toplam ders saati sayısı haftada 30 saati geçemez.

2.5.  Eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer Devlet memurları ile eğitim sektörü dışındaki özel sektörde görev yapanlara özel öğretim kurumlarında haftada 10 saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir.

2.6.  Özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve aday eğitim personeli dışındaki eğitim personeline aylık karşılığı girebileceği ders saati sayısı kadar başka bir özel öğretim kurumunda ders saati ücretli olarak görev verilebilir. Ancak, okullar dışındaki aynı kurucuya ait diğer özel öğretim kurumlarında, rehber öğretmenlere en fazla iki kurumda görev verilebilir.

2.7.  Eğitim personeli olarak görev yapma nitelik ve şartlarını taşıyan ve herhangi bir kurumda çalışmayanlara yaygın eğitim kurumlarında haftada 40 saati, örgün eğitim kurumlarında haftada 30 saatini geçmemek üzere özel öğretim kurumlarında ders saati ücretli olarak görev verilebilir.

2.8.  Eğitim personeline, valilikten/kaymakamlıktan geçici olur veya çalışma izni alınmadan kurumlarda ders saati ücretli olarak görev verilmez.

2.9.  Zorunlu personel koşullarını taşıyanlardan;

2.9.1.   Kurum müdürü haftada aylık karşılığı 6 seans, ders saati ücreti karşılığı 6 saat olmak üzere toplam 12 saat,

2.9.2.   Asıl görevli öğretmen haftada aylık karşılığı 20 seans, ders saati karşılığı 20 seans olmak üzere toplam 40 saat,

2.9.3.   Diğer eğitim personeli olarak görevlendirilenler aylık karşılığı haftada toplam 40 saat,

2.9.4.   Eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer devlet memurları ile eğitim sektörü dışındaki özel sektörde görev yapanlar haftada 10 seans,

2.9.5.   Herhangi bir kurumda çalışmayanlar ders saati ücretli olarak 40 seans, girebilirler.

3.       Kursta görevlendirilecek personel (MEB Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği, Madde: 6);

3.1.  Yönetici personel;

3.1.1.   Müdür,

3.1.2.   Müdür yardımcısı (Kontenjanı 150 kursiyerden fazla olan kurslarda zorunlu),

3.1.3.   Gerekli koşullar oluşturulduğunda, genel müdür ve genel müdür yardımcısı,

3.2.  Zihinsel engelliler eğitimi için zorunlu personel;

3.2.1.   Özel eğitim sınıf öğretmeni,

3.2.2.   Rehber öğretmen veya psikolog,

3.2.3.   Okul öncesi öğretmeni/ Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni veya uzmanı,

3.2.4.   Sosyal hizmet uzmanı (** Sadece aile eğitimi verebilirler),

3.3.  Otistik bireylerin eğitimi için zorunlu personel;

3.3.1.   Zihin engelliler sınıf öğretmeni,

3.3.2.   Rehber öğretmen veya psikolog,

3.3.3.   Okul öncesi öğretmeni/ Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni veya uzmanı,

3.3.4.   Sosyal hizmet uzmanı (** Sadece aile eğitimi verebilirler)

3.4.  İşitme engelli bireylerin eğitimi için zorunlu personel;

3.4.1.   İşitme engelliler sınıf öğretmeni,

3.4.2.   Rehber öğretmen veya psikolog,

3.4.3.   Okul öncesi öğretmeni/ Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni veya uzmanı,

3.4.4.   İşitme-konuşma terapisti,/dil ve konuşma bozuklukları uzmanı (* Zorunlu personel olmamakla birlikte, bireysel ve seanslı grup eğitimi verdiğinde ödeme yapılacak personel),

3.4.5.   Odyolog veya eğitim odyoloğu (*Zorunlu personel olmamakla birlikte, bireysel ve seanslı grup eğitimi verdiğinde ödeme yapılacak personel),

3.4.6.   Sosyal hizmet uzmanı (** Sadece aile eğitimi verebilirler),

3.5.  Bedensel engellilerin eğitimi için zorunlu personel;

3.5.1.   Özel eğitim sınıf öğretmeni,

3.5.2.   Rehber öğretmen veya psikolog,

3.5.3.   Fizyoterapist,

3.5.4.   Okul öncesi öğretmeni/ Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni veya uzmanı,

3.5.5.   Sosyal hizmet uzmanı (** Sadece aile eğitimi verebilirler),

3.6.  Görme engelli bireylerin eğitimi için zorunlu personel;

3.6.1.   Görme engelliler sınıf öğretmeni,

3.6.2.   Rehber öğretmen veya psikolog,

3.6.3.   Okul öncesi öğretmeni/ Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni veya uzmanı,

3.6.4.   Sosyal hizmet uzmanı (** Sadece aile eğitimi verebilirler),

3.7.  Zorunlu olmayıp isteğe bağlı personel;

3.7.1.   Branş öğretmenleri (müzik, resim-iş, beden eğitimi, mesleki eğitim),

3.7.2.   Uzman ve usta öğretici, görevlendirilir.

3.7.3.   Fizyoterapi gerektiren bireylerin kayıtlarını yapabilmeleri için kurslarda fizyoterapist zorunlu personel olarak görevlendirilir.

4.       Görevlendirme işlemleri;

4.1.  Kurum müdürlüğünce, çalışma izni verilmesi istenen eğitim personelinin bu izne esas olan belgelerini eksiksiz olarak tamamlamak suretiyle evrakı kurumun doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne teslim edilir. Nitelik ve şartları uygun bulunanlara müracaattan itibaren 10 gün içinde geçici olur veya çalışma izni kaymakamlıkça/valilikçe düzenlenir. Geçici olur düzenlenen eğitim personeline bir ay içinde çalışma izni düzenlenir. Valilikten/kaymakamlıktan geçici olur veya çalışma izni alınmadan personel işe başlatılamaz. Aynı kurumda görevli iken sözleşmesi yenilenen eğitim personelinin görev süreleri valiliklerce uzatılır.(Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 30).

4.2.   Kurumların müdürleri, kurucu/kurucu temsilcisi tarafından; diğer yönetici ve öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticileri ise müdürlerince seçilir ve çalışma izinleri Valiliğin iznine sunulur. Valiliğin izni alınmadan müdür ile diğer yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler işe başlatılamaz. Çalışma izin onayları ilgililerin kurumdaki dosyalarında bulunur (5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Madde: 8; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 46).

5.       İşten Ayrılma (MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 46):

5.1.  Sözleşme süresi bitmeden görevinden ayrılmak isteyen personelin, 4857 sayılı İş Kanununun ilgili hükümlerinde öngörülen süreler içinde bu isteğini işverene yazılı olarak bildirdiğini belgelendirmesi durumunda valilikçe görevden ayrılış onayı düzenlenir. Ayrılış onayı düzenlenenlere altı ay geçmeden aynı kurumda görev verilmez.

5.2.  Zorunlu sebeplerle örgün eğitim kurumlarında ders yılı içinde, diğer kurumlarda dönem içerisinde görevinden ayrılan müdür dışındaki eğitim personelinin yerine, gerekli nitelik ve şartları taşıyan bir eğitim personelinin 5 iş günü içinde kurum yönetimince görevlendirilmek üzere teklifi yapılarak ilgili mercice de 5 iş günü içinde geçici olur veya çalışma izni düzenlenir.

5.3.   Zorunlu sebeplerle müdürlüğün boşalması hâlinde kurucunun teklifi de dikkate alınarak yeni müdür teklifi yapılıncaya kadar kurumda müdürlük veya müdür yardımcılığı yapma nitelik ve şartlarını haiz bir kişi valilikçe müdürlüğe vekâleten görevlendirilir. Vekâlet süresi üç aydan fazla olamaz ve bu süre uzatılamaz.

5.4.   Görevinden ayrılan eğitim personelinin görevlerinden ayrılışı ile kurumdan ayrılmak isteyenlerin müracaatları en geç 5 iş günü içerisinde kurum yetkilisi tarafından doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. İlgililerin ayrılış sebeplerine uygun olarak valilikten 7 iş günü içinde görevden ayrılış onayları alınır. Görevinden ayrılan personelin durumunu millî eğitim müdürlüğüne bildirmeyen kurum yetkilileri hakkında yasal işlem yapılır.

5.5.  Bu maddede belirtilen hükümlere aykırı olarak görevinden ayrılanlara bir yıl süre ile özel öğretim kurumlarında görev verilmez. (Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 46).

6.       Aday Personelin İşlemleri:

6.1.  Kurumda görevli aday öğreticilerin adaylık işlemleri, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, madde: 37 ve “Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge“ ye uygun olarak yürütülür.

6.2.  Resmî/özel öğretim kurumlarında adaylığı kaldırılmamış olanlar ile ilk defa görev alacak eğitim personeli özel öğretim kurumlarında aday olarak göreve başlatılır. Diğer personel ile yabancı uyruklular ve ders saati ücretli görevlendirilenler adaylık işlemine tabi tutulmaz.

6.3.  Özel öğretim kurumlarında bir yıl süre ile görevlendirilen aday eğitim personelinin adaylık işlemleri, Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülür. Adaylığının kaldırılması, adayın adaylık süresinin bitim tarihi dikkate alınarak belgelerinin evrak kaydına giriş tarihinden itibaren 5 iş günü içinde valiliklerce sonuçlandırılır.

6.4.  Adaylığı kaldırılan eğitim personeline teklif edilmesi hâlinde asaleten çalışma izni düzenlenir. Adaylığı kalkmış olanlar, başka bir özel öğretim kurumunda görev aldıkları takdirde adaylık işlemine tabi tutulmazlar.

6.5.  Özel öğretim kurumlarında görevlendirilen aday öğretmen ve aday uzman öğreticilerin askere alınmalarının tehirine ilişkin işlemler, valiliğin teklifi üzerine Bakanlıkça yürütülür. (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, madde: 37).

6.6.   Kendi kurumlarında Yönergede belirtilen usul ve esaslar dahilinde temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan aday uzman ve usta öğreticiler; haftada azami (20) saat derse girerler. Kurslarda görevli aday uzman ve usta öğreticilere ayrıca kendi kurumlarında (20) saat daha ders verilir veya (20) saat kurs idaresince uygun görevlerde çalıştırılabilir.(Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge (20 Kasım 1995 tarih ve 2443 sayılı RG).

6.7.  Kurumda görevli aday öğreticilerin adaylık işlemleri, “Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge“ye uygun olarak yürütülür.

6.8.  Kurslarda görevli aday uzman ve usta öğreticilerden; Yönergede belirtilen usul ve esaslar dahilinde temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar; haftada azami (20) saat derse girerler.

6.8.1.         Kendi kurumlarında girmekle mükellef oldukları ders saati dışında kalan zamanlarında;

6.8.1.1.    Adaylık sürelerini tamamlayacakları resmi veya özel okullarda 12-15 saat görev yaparlar.

6.8.1.2.    Ayrıca kendi kurumlarında (20) saat daha ders verilir, veya (20) saat kurs idaresince uygun görevlerde çalıştırılabilir (Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge, Madde 43; 20 Kasım 1995 tarih ve 2443 sayılı RG).

7.       Personelin Görevleri ve Personel Arasında İş Bölümü Yapılması:

7.1.  MEB Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliğinin 7. maddesi okulöncesi eğitim öğretmeninin; 8. maddesi fizyoterapistin; 9. maddesi odyologun; 10. maddesi çocuk gelişimi ve eğitim uzmanının; 11. maddesi psikologun görev, yetki ve sorumluluklarını düzenler.

7.2.  Üzerinde müdürlük görevi olmayan kurucu ya da kurucu temsilcisi kurumun eğitim öğretimine ve bunlarla ilgili yönetim işlerine karışamaz (5580 Sayılı Kanun, Madde: 6).

7.3.  Personele her türlü duyuruların yapıldığını gösterir “Duyurular Dosyası” tutulur (MEB İMB Rehberlik ve Teftiş Yönergesi, madde: 17/c-3).

8.       Özlük İşlemleri:

8.1.  Her personel için “Personel Özlük Dosyası” düzenlenir. Personel özlük dosyasında atama kararnamesi, izin, rapor vb. belgeler bulundurulur (MEB Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği, Madde: 21/b-9).

8.2.  İş Kanununa tabi personelin izin işlemlerinde, “Yıllık Ücretli İzin Kaydı ” tutulur (Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği, Madde: 20/Ek-1, 03/03/2004 tarih ve25391 sayılı RG).

8.3.  Kurumlarda çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile kurucu veya kurucu temsilcisi arasında yapılacak iş sözleşmesi, en az bir takvim yılı süreli olmak üzere yönetmelikle belirtilen esaslara göre yazılı olarak yapılır. Özel Öğretim Kurumlarında Bakanlıkça hazırlanan iş sözleşmesi formu (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Ek-2) kullanılır (5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Madde: 9; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 45).

8.4.  Personelin maaş ve ücret gibi her türlü özlük hakları zamanında ödenir.

8.5.   Özel Öğretim Kurumlarında çalışan personelin sigorta işlemleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği (16/01/2004 tarih ve 25348 sayılı RG) hükümlerine uygun olarak yapılır ve sigorta primleri zamanında yatırılır ([3])

9.       Sicil ve Disiplin İşlemleri:

9.1.        Kurslarda görevli personel için “Personel Sicil Dosyası” tutulur (MEB Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği, Madde: 21/b-8).

9.2.        Personelin sicil raporları, Aralık ayının ikinci yarısında doldurulur ve ilgili birime zamanında (31 Aralık’a kadar) gönderilir (Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği, Madde: 12).

9.3.        Personelin sicil işlemleri, “Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge” ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür.

9.4.        Yemekhane, mutfak, kantin gibi yerlerde çalışan personelin periyodik sağlık muayeneleri yapılır (MEB Sağlık İşleri Daire Başkanlığının 05/06/2000 tarih ve 2000/60 sayılı genelgesi, 2514 Sayılı TD).

9.5.        Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler disipline aykırı eylemlerinden dolayı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümlerine; görevleriyle ilgili bir suç işlemeleri durumunda da 4483 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır (5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Madde: 9).

10.    Kılık Kıyafet İşleri:

10.1.     Personelin kıyafetleri, Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olur (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 58).

10.2.     Bununla birlikte, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 02/03/2007 tarih ve 2007/20 sayılı genelgesi uyarınca; eğitim programları ile özel eğitim ilke, yöntem ve tekniklerine göre zihinsel yetersizlik, otistik ve sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören çocukların devam ettiği eğitim kurumlarında görev yapan özel eğitim öğretmenleri ve etkinliğe katılan diğer eğitim personeli, tören ve toplantılar ile makama girme dışında, öğrencilerle bir arada oldukları bireysel ve grup eğitimi etkinliklerinde daha rahat hareket edebilmeleri için gerektiğinde beden eğitim öğretmenleri gibi eşofman giyebilecektir.

F- HESAP VE AYNİYAT İŞLERİ

1.       Özel Eğitim Giderlerinin Karşılanması:

1.1.  Görme, ortopedik, işitme, dil-konuşma, ses bozukluğu, zihinsel ve ruhsal özürlü çocuklardan özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam etmeleri uygun görülenlerin eğitim giderlerinin, her yıl bütçe uygulama talimatında belirlenen miktarı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar iki katı ve kanuni faizi ile birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edilir. Bu fiillerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı halinde ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir(5378 sayılı Kanun, madde :35, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, (06.08.2008 tarih ve 26959 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 5793 sayılı Kanun ile değişik  Ek Madde: 3).

1.2.  3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 3 üncü maddesi gereği özürlü çocukların eğitim giderlerinin Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanabilmesi için; Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 26.06.2006 tarih ve 55270 sayılı yazısı hükümlerine göre;

1.2.1.   Kurumlarda (Ek-1)’de belirtilen öğretim programlarının uygulanması, (Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 08.09.2008 tarih ve 57077 sayılı yazıları gereği, 08.03.1993 tarih ve 60 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile kabul edilen “Odyoloji, işitme-konuşma engelliler kurs programı” uygulamadan kaldırılarak 25.08.2008 tarih ve 162 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile kabul edilen “Özel Öğretim Kurumları Dil ve Konuşma Güçlüğü için Bireysel ve gurup Eğitim Kurs Programı” uygulamaya konulmuştur. Bu programı uygulamak isteyen rehabilitasyon merkezleri, bu eğitim uygulamalarını yapacak eğitim personeli olarak belirtilen personele ilişkin çalışma izin teklifleri ile birlikte program ilavesi yaptırmalıdır. Bu programı uygulamak isteyen kurumlar en az bir bireysel ve bir gurup eğitim odası düzenlemelidir(18.09.2008 tarih ve 57439 sayılı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün yazısı).

1.2.2.   Kurumda uygulanan öğretim programına uygun ve yeterli sayıda (Ek-2)’de belirtilen personelin görevlendirilmiş olması,

1.2.3.   Kurumda görevlendirilen personelin çalışma saatlerinin ilgili mevzuata ve (Ek-3)’teki açıklamaya uygun olması,

1.2.4.   Resmî okula devam eden ve destek eğitimine ihtiyaç duyan özürlü çocukların ayrıca, özel, özel eğitim kurumlarından da destek eğitimi alması için özel eğitim değerlendirme kurulu raporu düzenlenmesi,

1.2.5.   İlgi (c) Tebliğde; bireysel eğitim için belirtilen miktarın alınabilmesi için ayda en az 6 seans bireysel, grup eğitim için belirtilen miktarın alınabilmesi için de ayda en az 4 seans grup eğitimi verilmesi,

1.2.6.   Özel eğitim değerlendirme kurulu raporuna uygun öğretim programının, meslek elemanı tarafından grup ve/veya bireysel eğitimin verildiğini ve özürlünün velisi tarafından onaylandığını belirten ve özürlünün kimlik bilgilerinin yer aldığı Aylık Bireyselleştirilmiş Eğitim Çalışma ve Rehabilitasyon Planının (Ek-4) ve Meslek Elemanı Aylık Çalışma Çizelgesi (Ek-5) düzenlenmesi,

1.2.7.   İl/ilçe millî eğitim müdürlüğü ile özel, özel eğitim okulu veya kurumlarının yetkilileri arasında (Ek-6)’da yer alan protokolün imzalanması,

1.2.8.   Faturaların, kurumda verilen grup ve/veya bireysel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin hangi özür veya özürler için verildiğinin belirtilerek her özürlü birey için ayrı ayrı düzenlenmesi gerekir (26.06.2006 tarih ve 55270 sayılı yazı),

2.       Çalışanların sigorta işlemleri mevzuata uygun yürütülür (506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, madde: 2,3,5,9; Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, 16/01/2004 tarih ve 25348 sayılı RG).

3.       Kurslar, kontenjanlarının % 3’ü oranında tamamen ücretsiz öğrenci okutmak zorundadır (5580 Sayılı Kanun, Madde: 13, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 17/04/2008 tarih ve 52992 Sayılı yazısı).

3.1.  Ücretsiz okuyacak öğrencilerin müracaat şekli yönetmeliğin 10, müracaat şartları 9. maddesinde düzenlendiği gibi yapılır (Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik).

3.2.  Müracaatlar “Değerlendirme Kurulu” tarafından “Değerlendirme Kılavuzu”na göre değerlendirilir (Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik Madde: 11, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 04/04/2007 tarih ve 510.1/52708 sayılı yazısı ekinde yer alan “Değerlendirme Kılavuzu).

3.3.   Özel kurslar her dönemde ücretsiz okuması uygun görülen öğrencilere ait Değerlendirme Kılavuzundaki örneğine uygun “Ücretsiz Kursiyerlere Ait Tutanak”ları Kasım ayının ilk haftasına milli eğitim müdürlüklerine verirler. Hazırlayan: İstanbul İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı EARGE Grubu.

 

ÖZEL, ÖZEL EĞİTİM REHABİLİTASYON MERKEZLERİNİN TEFTİŞİNDE

YARARLANILACAK MEVZUAT

 

A- KANUN, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE TÜZÜKLER

 1. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu (14 Şubat 2007  tarih ve 26434 sayılı RG).
 2. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (06/06/1997 tarih ve 23011 sayılı Mükerrer RG).
 3. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu (29, 30, 31 Temmuz, 1 Ağustos 1961 tarih ve 11766-11779 sayılı RG).
 4. 4857 sayılı İş Kanunu (10 Haziran 2003 tarih ve 25134 sayılı RG).
 5. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun (06/03/2003 tarih ve 25040 sayılı RG).
 6. 4207 Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun (26 Kasım 1996 tarih ve 22829 sayılı RG).
 7. Türk Bayrağı Kanunu (24 Eylül 1983 tarih ve 18171 sayılı RG).

8.       Türk Bayrağı Tüzüğü (17/03/1985 tarih ve 18697 Sayılı RG).

 1.  5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  (01.07.2005 tarih ve 5378 sayılı RG).
 2. 06.08.2008 tarih ve 26959 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 5793 sayılı Kanun.

B- YÖNETMELİK VE YÖNERGELER

 1. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği (08.03.2008  tarih ve 26810 sayılı RG).
 2. Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik (27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede).
 3. MEB Özel Kurslar Yönetmeliği (22/07/2005 tarih ve 25883 sayılı RG).
 4. Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi (MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 17/11/2004 tarih ve 58500 sayılı yazısı eki).
 5. Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik (7 Aralık 1981 tarih ve 17537 sayılı RG).
 6. Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği (4 Haziran 1988 tarih ve 19832 sayılı RG).
 7. Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik (3 Nisan 1991 tarih ve 20834 sayılı RG).
 8. Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği (Eylül 2006 tarih ve 2528 sayılı TD).
 9. Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Kılavuzu (Eylül 2006 tarih ve 2528 sayılı TD).
 10. Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik (03/04/2004 tarih ve 25422 sayılı RG).
 11. Binaların Yangından Koruması Hakkında Yönetmelik (19 Aralık 2007 tarih ve R.G. Sayı : 26735).
 12.  Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme Söndürme Yönergesi.
 13. MEB Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği (29/05/1995 tarih ve 22297 sayılı RG).

14.    Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği (16/01/2004 tarih ve 25348 sayılı RG).

15.    Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik (08/06/2001 tarih ve 24426 sayılı RG).

16.    Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (02/12/2004 tarih ve 25658 sayılı RG).

 1. Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri İle Sicil Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge (20 Kasım 1995 tarih ve 2443 sayılı RG).
 2. MEB Arşiv Hizmetleri Yönergesi (8 Mayıs 1995 tarih ve 2430 sayılı TD).

19.    MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (31/05/2006 tarih ve 26184 sayılı RG).

 1. MEB Tebliğler Dergisi Yayım Yönetmeliği (2389 sayılı TD).
 2. MEB TTK’nın 119 Sayılı “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar (Ağustos 2004 tarih ve 2563 sayılı TD).

22.    Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği (17/04/2001 tarih ve 24376 Sayılı RG).

 1. MEB Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği (22/07/2005 tarih ve 25883 sayılı RG).
 2. MEB Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik (13/03/2005 tarih ve 25754 sayılı RG).
 3. SHÇEK Genel Müdürlüğü Özel Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezlerinin İşleyişine İlişkin Yönerge (http://www.shcek.gov.tr/Kurumsal_Bilgi/Mevzuat/Yonergeler/Ozel_Reh_isleyis.asp).
 4. Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik (16/07/2006 tarih  ve 26230 sayılı RG).
 5. MEB Bilim Sanat Merkezleri Yönergesi (Şubat 2007 tarih ve 2593 sayılı TD).
 6. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi (Ocak 2006 tarih ve 2580 sayılı TD).

29.    MEB Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri Yönergesi (Aralık 2004 tarih ve 2567 sayılı TD).

C- GENELGE, YAZI VE EMİRLER 

 1. Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci Başvuruları Değerlendirme Kılavuzu (MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 04/04/2007 tarih ve 510.1/52708  sayılı yazısı eki).
 2. Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma Kılavuzu.
 3. MEB Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı.
 4. Temizlik Rehberi (2092 sayılı TD).
 5. MEB TTK Başkanlığının 20.03.1977 günlü ve 3953/6 sayılı Atatürk köşeleri konulu kararı.
 6. MEB TTK Başkanlığının 01.11.1990 tarih /1990/44 sayılı Türk büyüklerine ait resimler konulu kararı.
 7. MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığının 23/11/1992 tarih ve 1992/54 sayılı Türk büyüklerine ait resimler konulu genelgesi.
 8. MEB Savunma Sekreterliğinin 11.07.2000 tarih ve 2000/836 sayılı genelgesi.
 9. MEB Sağlık İşleri Daire Başkanlığının 05/06/2000 tarih ve 2000/60 sayılı genelgesi (2514 Sayılı TD).
 10. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 13/08/2001 tarih ve 57638 sayılı yazısı.
 11. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 14/03/2007 tarih ve 2007/22  sayılı genelgesi.
 12. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 17/05/2007 tarih ve 54616 Sayılı yazısı.
 13. SHÇEK Genel Müdürlüğü 10.08.2005 gün ve 2253 sayılı Özel Rehabilitasyon Merkezleri ile ilgili genelge.
 14. MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 14.10.2005 gün ve 4344 sayılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilgili yazısı.
 15. MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 27.10.2005 gün ve 4564 sayılı Özel Eğitim ve Rehberlik ile ilgili yazısı.
 16. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 26.12.2005 gün ve 59223 sayılı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile ilgili yazısı.
 17. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 01.02.2006 gün ve 50672 sayılı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile ilgili yazısı
 18. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 02.05.2006 gün ve 53590 sayılı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile ilgili yazısı.
 19. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 26.06.2006 gün ve 55270 sayılı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile ilgili yazısı.
 20. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 30.06.2006 gün ve 55377 sayılı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile ilgili yazısı.
 21. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 11.08.2006 gün ve 56707 sayılı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile ilgili yazısı.
 22. MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 27.06.2006 gün ve 2884 sayılı Eğitsel Değerlendirme ve tanılama ile ilgili yazısı.
 23. MB Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 29.06.2006 gün ve 12013 sayılı Özürlülerin Eğitim ve Rehabilitasyon giderleri hakkındaki yazısı.
 24. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 17.07.2006 gün ve 3239 sayılı tereddüde düşülen hususlarla ilgili yazısı.

25.    MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15.09.2006 tarih ve 4206 sayılı Engelli Öğrencilerin Ücretsiz Taşınması ile ilgili yazı.

26.    MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 02.07.2008 gün ve 54871 sayılı özel eğitim kurumlarıyla ilgili yazısı.

27.    MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 08.09.2008 tarih ve 57077 sayılı yazıları.

28.    MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 18.09.2008 tarih ve 57439 sayılı yazıları.

29.    MEB Müsteşarlığı’nın 2007/18 sayılı ‘Yaşayan Türkçemiz ve Yazışma Kuralları’ konulu genelge.

D- KAYNAK KİTAPLAR

1.       Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Özel Eğitim Hizmetleri Tanıtım El Kitabı”.

One thought on “ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ TEFTİŞ REHBERİ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir